خوشبختی

 

       آنکه دائم هوس سوختن ما می کرد

     کاش می آمد و از دور تماشا می کرد

/ 3 نظر / 15 بازدید
علی

دلی دیرم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبت [ماچ][قلب]

مسعود گل محمدی

من نمی گویم صمندر باش یا پروانه باش گر بفکر سوختن افتاده ای مردانه باش