دلتنگی

 دلتــــــــــنگـــــــی
ها

 گاه از جنس اشــکند
....و گاه از جنس
بغــــــــضگاه سکـــوت میشوند و خاموش
میمـــــــانند

 


گاه هــق هـــق می شوند و می
بارنددلتنگــــی من برای تــــــــو
اماجنس غریبــــــــی دارد

/ 0 نظر / 51 بازدید