احساس

در روزگاری که خنده مردم از زمین خوردن توست

برخیز تا چنین مردمی بگریند.

 

چه داروی تلخیست وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو

و

مهربانی با سنگدل!!!!!

 

 

گاه در زندگی موقعیت هایی پیش می آید 

که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپردازد.

 

 

به یاد ندارم نا بینایی به من تنه زده باشد اما

هروقت تنم به جماعت نادان برخورد گفتند : مگه کوری؟؟؟؟؟

 

 

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه

قلبهایی است که جذب می کنیم..........!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
سایه خیال

تن مرد و نامرد یکیست زمان باید بگذرد تا بدانی مرد کیست!